هدف ايجاد يك روش مدون جهت انجام فعاليتهاي بازرسي و كنترل جهت اطمينان از انطباق خدمات انجام شده ، نيازمنديهاي مشخص شده توسط مشتري و استانداردهاي موردنظر می باشد.
بازرسی و کنترل اقلام ورودی:
كليه اقلام ورودي با توجه به دستورالعمل بازرسي و كنترل اقلام ورودي و دستورالعمل معيارهاي كنترل اقلام ورودي شرکت كنترل و بازرسي مي شوند و در صورت مغايرت با معيارهاي پذيرش از ارسال آن به محل پروژه جلوگیری میگردد .
كنترل و بازرسي حین فرایند:
در مورد كنترل ها و بازرسي ها در حين تولید كليه مشخصه ها و معيارهاي پذيرش توسط مسئول کنترل کيفي با توجه به آيتم هاي محصول مربوطه تهيه مي گردد .
مسئول کنترل کیفی با در نظر گرفتن نوع و ماهيت محصولات و آيتم هاي موجود آن ، با در نظر گرفتن استانداردها و الزامات مشتري اقدام به کنترل کیفیت حین فرایند تولید میکند.
مسئول کنترل کيفي در هر يك از مراحل حين اجراي تولید ، با توجه به ” طرح کنترل ” اقدام به بررسي و تست مراحل اجرا نموده و نتايج را در ” چک لیست کنترل کيفي اجراي پروژه ” ثبت مي نمايد . در صورت مغايرت با معيارها و حدود پذيرش تعريف شده ، مطابق با ” روش اجراي كنترل محصول نامنطبق ” عمل مي شود .
كنترل بازرسي نهايي :
پس ازتکميل کلیه مراحل تولید جهت اطمينان از برآورد شدن الزامات مشتري و استانداردها و ، تست ها و كنترل هايي متناسب با نوع و ماهيت آيتم هاي توسط مسئول كنترل كيفيت انجام و نتایج در چک لیست کنترل کیفیت ثبت می گردد . ودر صورت هر گونه مغايرت اين كنترل ها با معيارها و حدود پذيرش تعيين شده در ” طرح کيفيت “مي بايست مطابق روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق عمل شود .
کنترل و بازرسی نهایی شامل کنترل محصول قبل از ارسال به محل پروژه و کنترل عملیات نصب پس از اتمام آن میباشد. که کنترل عملیات نصب پس از اتمام ،شامل تکمیل فرم رضایت نامه توسط کارفرمای محترم و ناظر فنی پروژه می باشد.