پیمان امانی در تبریز

پیمان امانی

در روش مدیریت پیمان امانی هیچ قراردادی با پیمانکاران خارجی بسته نمی شود و تمام مسئولیت های پروژه بر عهده کارفرما می باشد .در این روش پیمانی کارفرما تمامی مصالح و ماشین الات را تامین می کند و مدیریت اجرا نیز به عهده اوست .

در اینجا کارفرما و پیمانکار اشخاص حقوقی هستند .معمولا در پروژه های کوچک که نیاز به اتمام سریع پروژه است از این روش بهره می گیرند . در این روش دستگاه اجرایی یا کارفرما فرد یا افراد مورد اعتمادی را انتخاب می نماید و مسئولیت و مدیریت اجرای پروژه را بر عهده آنها می گذارد .
کلیه هزینه هایی که واحد یا شخص امانی در نظر می گیرد به عهده کارفرما یا دستگاه اجرایی است .به طور کل می توان گفت که واحد امانی از هزینه های کارگاه هیچ نفع و سودی نخواهد برد و به دلیل استخدام فقط حقوق از کارفرما دریافت می کند .مزایای این روش اینست که سود شرکت پیمانکار عمومی حذف می شود و حتی کاهش هزینه برای بازرسی و کارمندی محسوس است .