مدیریت پیمان

مدریت پیمان یا مدیریت پروژه عبارت است ازیک فرآیند ،که وظایفی به عهده پیمانکار قرار می گیرد