مدیریت پیمان

مدیریت پیمان

   مدیریت پیمان

در یک پروژه عمرانی, مدریت پیمان یا مدیریت پروژه عبارت است ازیک فرآیند ،که وظایفی به عهده پیمانکار قرار می گیرد و مسئولیت اجرای کامل پروژه تا مرحله نهایی با هزینه کارفرما را شامل می شود که جزئیات آن را در ادامه شرح می دهیم .

در یک پروژه عمرانی, مدریت پیمان یا مدیریت پروژه عبارت است ازیک فرآیند ،که وظایفی به عهده پیمانکار قرار می گیرد و مسئولیت اجرای کامل پروژه تا مرحله نهایی با هزینه کارفرما را شامل می شود که جزئیات آن را در ادامه شرح می دهیم .
معمولاً در زمان طرح یک موضوع بعنوان پروژه عمرانی و اجرایی ، بسته به حجم و مقیاس آن ، نوع قرارداد نیز متفاوت می باشد و در مواقعی که حجم پروژه اجرایی بالا باشد، یک فرد یا یک شرکت بعنوان پیمانکار اصلی منصوب گردیده و آن پیمانکار بسته به نیاز اجرا در مراحل مختلف ،اقدام به عقد قرارداد با پیمانکاران جزء می نماید .
مواردی مانند تجهیزات مورد نیاز مانند ماشین آلات حفاری ، ابزار های اجرایی مانند موتور برق ، رکتیفایر و غیره ، موضوعی است که در قرارداد مشخص شده و نحوه استقرار آنها در کارگاه (محل اجرای پروژه ) و حتی زمان و نحوه جمع آوری آنها نیز در قرارداد مذکور مشخص می گردد .
مسئولیت انتخاب و تامین منابع انسانی و نیروی کار اعم از نیروهای زبده و متخصص و همچنین کارگران روز مزد ساده و موقتی نیز می تواند بعهده پیمانکار باشد و همچنین مبالغ دستمزد دریافتی و نحوه پرداخت آن نیز جزء مواردی است که طبق توافق طرفین (کارفرما و پیمانکار) در قرارداد لحاظ می گردد .
از مزایای این نوع از اجرا میتوان به این موضوع اشاره نمود که کارفرما می تواند با انتصاب نماینده یا فرد امین خود در محل کارگاه ، از روند اجرای پروژه آگاهی کامل داشته و نماینده مذکور نیز می تواند با دریافت گزارش کار روزانه ، از روند پیشرفت اجرای پروژه مطلع شده و همچنین هزینه های اجرای پروژه را نیز کنترل نماید.

از جمله مدیریت پیمان این شرکت:

پیمان امانی – پیمان طرح و اجرا – پیمان های خاص ( گلوبال ) – پیمان های دستمزدی – پیمان با تعیین پیمانکار عمومی – پیمان فاینانس ( Finance ) – پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان- پیمان کلید در دست یا B.O.T