تهیه نقشه های ساختمانی تبریز

تهیه نقشه ساختمانی

در تهیه نقشه های ساختمانی, بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت,در ادامه به بررسی استاندارد و مهارت های مورد نیاز برای نقشه کشی می پردازیم:

 مهارت هاي مورد نیاز در نقشه کشی

تهیه و ترسیم نقشه هاي اجرایي ساختمان به منظور انتقال اطلاعات لازم به مجریان و استادکاران‌يکي از اساسي ترین کارها در صنعت ساختمان است و براي هر پروژه اي اهمیت حیاتي دارد.با هنر و مهارت‌يک نقشه کش با تجربه است که ایده ها و طرحهاي اولیه مهندسان سازه، مکانیک، برق و مهندس معمار و طراح به درستي درک ميشوند و در قالب نقشه هاي استاندارد، اطالعات فني و اجرایي سازمان‌يافته با ترسیم زیبا و نوشته هاي مفید زمینهي اجراي ساختمان را فراهم ميآورد.

 نقشه کش باید همراه با ِ ترسیم بتواند فکر کند و بفهمدکه هر کدام پیشبرد کار از اجزاي ساختمان چگونه اجرا ميشوند و مصالح و لوازم چگونه با هم ترکیب ميگردند؟ و هر استادکار چگونه کار خود را انجام ميدهد و مصالح و کار استادکاران مختلف چگونه با هم هماهنگ ميشوند. به هر میزانيکه مهارت و تجربه ي‌يک نقشه کش بیش تر باشد ميتواند مشارکت قوي تري در تهیه ي نقشه هاي اجرایي ساختمان داشته باشد.

آشنایي با استانداردها و اطلاعات فنی:

مهارت در ارائه ي زیباي نقشه ها، شناخت اصول طراحي مسکن و ساختمانهاي عمومي براي همکاري بهتر در تیم طراحي لازم اند. آشنایي با اصول و مراحل اجراي ساختمان هاي بتنی، فلزي و آجري به خصوص بناهاي بومي محل، از طریق بازدیدهاي مستمر از کارگاه هاي ساختماني لازمه ي کار نقشه کش است؛ زیرا شما به عنوان‌يک نقشه کش باید بدانید که هر استادکار مجريآن چه را که ترسیم ميکنید، چگونه اجرا مي کند. سرانجام این که شناخت تجهیزات ترسیم وتکثیر مدرن  مانند کامپیوتر و دستگاه هاي چاپ وزیراکس و اوزالید، آخرین مصالح، تولیدات و تکنیک هاي جدید ساختمانی، مقررات و استانداردهاي موجود در مورد صرفه جویي در مصرف انرژي و‌يا آئین نامه هاي زلزله و آتش نشاني و مطالعه ي مستمر، منابع فني همه براي کار نقشه کشي اهمیت بسزا دارند.

تهیه نقشه ساختمانی